tailieunhanh - Quyết định số 317/2004/QĐ-UB

Quyết định số 317/2004/QĐ-UB về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật đất đai 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ ; Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 317 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 24 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 NGHỊ ĐỊNH SỐ 181 2004 NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25 2004 QĐ-BTNMTNGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 200 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Căn cứ Quyết định số 25 2004 QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành kế hoạch về triển khai thi hành Luật Đất đai Căn cứ Chỉ thị số 26 2004 CT-UB ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7894 TTr-TNMT-ĐkKTĐ ngày 23 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai 2003 Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quyết định số 25 2004 QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânthành phố Thủ trưởng các sở - ban - ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện phường - xã thị trấn và các đơn vị có liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cục KT văn bản - Bộ Tư pháp - Thường trực Thành ủy - Thường trực HĐND thành phố TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - TTUB CT các PCT UVUB - Thường trực UB MTTQ VN TPHCM - VPHĐ-UB các PVP - Các Tổ NCTH - Lưu ĐT-VH Nguyễn Văn Đua ỦY BAN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.