tailieunhanh - Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 138 2005 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 168 2002 QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định số 08 2005 NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xây dựng Theo Công văn số 1402 BXD-KTQH ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Nghị định Chính phủ trong công tác quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01 2004 TTLT BXD - BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước ngành xây dựng tại địa phương Căn cứ Quyết định số 137 2005 QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về tham quyền tham định phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 334 QHKT -TTPC ngày 16 tháng 02 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 322 TTr-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung điều khoản được phê duyệt tại Quy chế này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    244    0    01-03-2024
12    236    0    01-03-2024
19    212    0    01-03-2024
20    237    2    01-03-2024
8    157    0    01-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.