tailieunhanh - [Nông Nghiệp] Trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm - Gs.Ts.Trần Thế Tục phần 5

Chi Xoài (danh pháp khoa học: Mangifera) thuộc họ Đào lộn hột (Anacadiaceae), là những loài cây ăn quả vùng nhiệt đới. Người ta không biết chính xác nguồn gốc của xoài, nhưng nhiều người tin là chúng có nguồn gốc ở Nam và Đông Nam Á | Hình 13b. Ghép mắt A- Bóc vỏ góc ghép B- Mắt ở cành ghép C- Lấy mắt đặí lên gổc ghép D- Phủ cho mắt ghép E- Buộc giây cho mắt ghép F- Moc mầm non sau khi ghép G- Cây ghép 56 Hình 13c. Ghép nêm A- Cưa gốc ghép B- Chẻ gốc ghép C- Cắt cành ghép D-Ghép xong. 57 F ABC DEF G Hình I3d. Ghép của sổ A- Hai cách bóc vỏ gốc ghép B- Lấy mắt ghép trên cành ghép C- Đặt mắt ghép vào gốc ghép D- Mắt ghép được che phủ bởi vỏ cùa gốc ghép E- Buộc dây cho mắt ghép F- Mầm non mới mọc G- Cây ghếp. .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.