tailieunhanh - Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án ""đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012" do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 161 2007 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012 với nội dung chủ yếu sau 1. Tên Chương trình Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012 . 2. Đơn vị quản lý Ngân hàng Chính sách xã hội. 3. Mục tiêu Đề án Đến năm 2012 bảo đảm các đơn vị của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội từ Trung ương đến cấp huyện đều có trụ sở làm việc ổn định theo đúng tiêu chuẩn của một trụ sở ngân hàng nhằm phục vụ thuận lợi cho nhân dân và an toàn kho quỹ. 4. Các căn cứ xác định quy mô đầu tư Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 5. Quy mô đầu tư a Ngân hàng cấp huyện triệu đồng trụ sở gồm - Nhà làm việc cấp IV 02 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực diện tích sàn 450 m2. - Nhà phụ trợ cấp IV 01 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực diện tích sàn 100 m2. b Ngân hàng cấp tỉnh triệu đồng trụ sở gồm - Nhà làm việc cấp II 03 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực diện tích sàn m2. - Nhà phụ trợ cấp IV 02 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực diện tích sàn 200 m2. c Hội sở chính gồm 15 phòng ban Sở giao dịch gọi tắt là Hội sở chính triệu đồng gồm - Nhà làm việc cấp II 15 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực diện tích sàn m2. - Nhà phụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.