tailieunhanh - Thông tư 126/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 126/2004/TT-BTC về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 126 2004 TT-BTC Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 126 2004 TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 187 2004 NĐ-CP NGÀY 16 11 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Thi hành Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần sau đây viết tắt là Nghị định 187 2004 NĐ-CP Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này áp dụng đối với công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Điều 2 Nghị định 187 2004 NĐ-CP và Quyết định 155 2004 QĐ-TTg ngày 24 8 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước sau đây viết tắt là doanh nghiệp . 2. Doanh nghiệp có đủ điều kiện cổ phần hóa phải còn vốn nhà nước chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất sau khi xử lý tài chính theo quy định tại Mục II Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hoá thì áp dụng hình thức sắp xếp khác phù hợp với quy định của pháp luật không cấp thêm vốn nhà nước để cổ phần hóa. 3. Trước khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp phải xử lý những tồn tại về tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp tiếp tục xử lý những vấn đề tài chính còn tồn tại theo quy định tại Mục II Thông tư này cho đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần. 4. Cơ quan quyết định cổ phần hóa quy định tại Điều 40 Nghị định 187 2004 NĐ-CP thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa để giúp cơ quan quyết định cổ phần hóa chỉ đạo và tổ chức thực hiện cổ phần hóa. 5. Doanh nghiệp được lựa chọn hình thức cổ phần hóa theo quy định tại Điều 3 Nghị định 187 2004 NĐ-CP. Những doanh nghiệp có nhu cầu huy động thêm vốn để đầu tư phát triển phải phát hành thêm cổ phần. 6. Thời điểm xác định giá trị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.