tailieunhanh - Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS

Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS về việc nâng cao hiệu quả và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành | BỘ THUỶ SẢN Số 07 2005 CT-BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 08 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ CHỐNG LÃNG PHÍ THẤT THOÁT TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG sử dụng vốn nhà nước thuộc bộ thủy SẢN Trong những năm qua công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Ngành Thủy sản đã đạt được một số kết quả đáng kể. Qua đó cơ sở hạ tầng kỹ thuật Ngành Thủy sản được từng bước nâng cấp và cải thiện. Bước đầu phát huy hiệu quả đầu tư góp phần thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đóng góp bảo vệ an ninh quốc phòng chủ quyền quốc gia. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 2005 CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng đồng thời tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 07 2004 CT-BTS ngày 30 tháng 6 năm 2004 về chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Thủy sản Bộ trưởng Bộ Thủy sản chỉ thị Kế hoạch - Tài chính Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể Ngành Thủy sản các quy hoạch vùng lĩnh vực sản xuất để làm cơ sở triển khai nhiệm vụ phát triển Ngành. Chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ Vụ Tổ chức - Cán bộ rà soát các dự án đầu tư xây dựng trong các đơn vị thuộc Bộ sử dụng vốn Nhà nước giai đoạn 20012005 đối chiếu với quy hoạch đã được duyệt khả năng nguồn vốn việc thực hiện quy trình và thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản mục tiêu và hiệu quả đầu tư từ đó kiến nghị đề xuất các biện pháp xử lý báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31 tháng 12 năm 2005. Củng cố kiện toàn công tác lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc chỉ bố trí vốn cho các dự án chương trình khi đã có đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng đảm bảo sử dụng đúng mục đích có hiệu quả. Nghiên cứu đề xuất tiêu chí cụ thể để cân đối phân bổ vốn đầu tư cho các chương trình dự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.