tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 20

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 20', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 7 Products Now you try P We export meat. P We import oil R How long have you been exporting it R How long have you been importing P Tourists go to Y. it R How long have they been going there P We buy computers. P We sell insurance. R How long have you been buying them R How long have you been selling it Aim Practice of the form of the present perfect progressive tense and pronouns. Mục đích Thực hành dùng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn và dùng đại từ. CONSOLIDATION EXERCISES Exercise 1. Comprehension Questions 1. Another term for factors of production is means of production . 2. The amount of output is limited by amount of factors of production. 3. According to the reading most land could be used for several different crops pasture or building sites. 4. The community should use its factors of production to the best advantage. 5. We can t have as much of everything as we want because factors of product particular assortment of goods and services which the community prefers. 6. Tthe main topic of the reading is how a community makes the best use of its labor and other resources. Exercise 2. Translate the text into Vietnamese Công cụ chi trả của du khách Tiền do lữ khách nước ngoài mang vào để chi cho hàng mua lẻ và đóng gói dịch vụ phí phần nhiều là tiền mặt séc du lịch hay thẻ tín dụng. Các tiện ích do ngân hàng cung cấp như ngân phiếu và thẻ nhựa càng ngày được thế giới chấp nhận như một phương tiện thuận lợi và an toàn để chi trả trong mua bán lẻ. Séc du lịch được phát hành bằng nhiều lọai tiền và có nhiều mệnh giá. Bạn có thể đến ngân hàng mua chúng khi bạn đi du lịch. Bạn sẽ ký vào séc khi bạn nhận chúng và khi bạn thanh toán bạn sẽ lại ký từng tờ séc một lần nữa. Các séc này được dùng chung với hộ chiếu của bạn và nếu như chúng bị mất hay bị đánh cắp thì chính ngân hàng phát hành chúng sẽ hoàn tiền lại cho bạn. Tiền nhựa thường hiểu là thẻ tín dụng quả thực là loại thẻ thông minh này. Chúng tạo cho người cầm thẻ bao nhiêu là tiện lợi và ngày nay nhiều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN