tailieunhanh - Quyết định số 312/2004/QĐ-UB

Quyết định số 312/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 312 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 21 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2004 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 45 2004 NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2004 và Nghị quyết số 47 2004 NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 6445 KHĐT-TH ngày 15 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố với tổng vốn đầu tư 711 tỷ đồng giảm 405 4 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao danh mục dự án đầu tư đính kèm . Bao gồm Cho vay 551 tỷ đồng trong đó Các dự án vay vốn theo chương trình kích cầu 242 085 tỷ đồng Các dự án thuộc chương trình di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm 24 763 tỷ đồng Các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm 580 878 tỷ đồng Các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng 282 825 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp 30 16 tỷ đồng. Điều 2. Các dự án do Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay hoặc hợp vốn cho vay được quản lý theo Nghị định số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ. Điều 3. Trong tổng mức và cơ cấu đầu tư năm 2004 nêu tại Điều 1 Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố được quyết định cho vay các dự án có mức tham gia của Quỹ dưới 20 tỷ đồng cho một dự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.