tailieunhanh - Thông tư số 108/2007/TT-BTC

Thông tư số 108/2007/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 108 2007 TT-BTC Hà Nội ngày 7 tháng 9 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ODA Căn cứ Nghị đính số 131 2006 NĐ - CP ngày 9 11 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA Căn cứ Nghị định số 134 2005 NĐ - CP ngày 1 11 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ - CP ngày 6 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ - CP ngày 1 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính áp dụng đối với các chương trình dự án hỗ trợ phát triển chính thức ODA như sau Phần 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG I. PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Thông tư này áp dụng cho quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình dự án sau đây viết tắt là dự án được tài trợ bằng nguồn ODA vay ưu đãi ODA không hoàn lại viện trợ không hoàn lại đồng tài trợ trong các dự án ODA vốn vay và các nguồn vốn ODA vay hỗn hợp. 2. Đối với một số dự án ODA có đặc thù riêng tùy theo yêu cầu quản lý và theo đề nghị của Cơ quan chủ quản dự án Bộ Tài chính có thể ban hành hướng dẫn cụ thể áp dụng riêng cho các dự án này. 3. Các dự án ODA viện trợ không hoàn lại thực hiện độc lập không đồng tài trợ với các dự án ODA vay ưu đãi áp dụng thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. II. NGUYÊN TÄC QUẢN LÝ 1. Nguồn vốn ODA để đầu tư cho các dự án là nguồn vốn của Ngân sách Nhà nước NSNN phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách và quản lý sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật hiện hành. 2. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án ODA .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    289    2    27-02-2024
11    228    0    27-02-2024
9    206    0    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.