tailieunhanh - Quyết định số 135/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 135/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho ủy ban nhân dân quận – huyện quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 135 2005 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG năm 2005 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 20 2004 NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005 vàNghị quyết số 22 2004 NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán phân bổ ngân sách thành phố năm 2005 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4082 2005 KHĐT-TH ngày 27 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý với tổng số vốn 195 5 tỷ đồng theo biểu danh mục đính kèm . Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm trướcỦy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao. Điều 3. Chỉ tiêu kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung vào chỉ tiêu kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 46 2005 QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 và Quyết định số 96 2005 QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânthành phố Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 4. - Thường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.