tailieunhanh - Thông tư 09/2004/TT-NHNN

Thông tư số 09/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 09 2004 TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 09 2004 TT-NHNN NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP Căn cứ Điều 22 và Điều 24 Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 90 1998 NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp như sau Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Mục I. GIẢI THÍCH MỘT SỖ TỬ NGỮ Trong Thông tư này các cụm từ sau đây được hiểu như sau 1. Doanh nghiệp vay nước ngoài sau đây gọi là Doanh nghiệp bao gồm a Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam - Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần hợp tác xã công ty hợp danh - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài. - Doanh nghiệp khác ngoài các đối tượng nói trên thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật. b Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam - TỔ chức tín dụng Việt Nam TỔ chức tín dụng nhà nước tổ chức tín dụng cổ phần tổ chức tín dụng hợp tác - TỔ chức tín dụng liên doanh - TỔ chức tín dụng 100 vốn nước ngoài. 2. Người không cư trú được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối. 3. Hợp đồng vay nước ngoài là các thoả thuận vay nước ngoài có hiệu lực rút vốn trong đó quy định các điều khoản và điều kiện của khoản vay nước ngoài như Hợp đồng mua hàng trả chậm hợp đồng tín dụng hợp đồng thuê tài chính và các thoả thuận vay nước ngoài khác. 4. Đăng ký vay trả nợ nước ngoài là việc Doanh nghiệp sau khi ký Hợp đồng vay nước ngoài trung dài hạn hoặc sau khi hoàn thành các thủ tục phát hành trái phiếu ra nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo các quy định của Thông tư này. 5. Xác nhận đăng ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.