tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 19

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 19', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 7 Products 5 . 6 . 7 . Exercise 5. Read the text. Then complete the sentences with had to or didn t have to Simon took the doctor s advice seriously. Recently he went on a walking holiday in the Himalayas. Each day started at am. They walked for 4 - 6 hours each day. The guides carried all the luggage and equipment prepared the meals and put up the tents each night. After the evening meal they went straight to bed. Simon returned from the trip a fitter and healthier man. 1. The people on the trip had to get up at six o clock. 2. They. sleep in tents. 3. up the tents. 4. They. carry their own luggage. 5. They. walk for 4 - 6 hours a day. 6. They. cook their own food. Exercise 6. Complete the sentences about yourself. When I was child 1. I couldn t. 2. I had to. 3. I didn t have to. When I m older 4. I ll be able to. 5. I won t be able to. 6. I won t have to. If I won a lot of money 7. I d be able to. 8. I wouldn t I have to. ANSWER KEY UNIT 7 SẢN PHẢM 179 Unit 7 Products TEXT CUNG CẤP LỢI ÍCH CHỨ KHÔNG PHẢI CUNG CẤP SẢN PHẨM. Các nhà tiếp thị thành công cố gắng duy trì sự cởi mở và linh hoạt nhưng vẫn còn một châm ngôn không đổi là Khách hàng không mua sản phẩm họ tìm kiếm lợi ích. Đó chính là bí mật về sự thành công của tổ chức có đổi mới. Đó là một nguyên lý có thể áp dụng khi đưa ra hầu hết các quyết định về sản phẩm hoặc thị trường. Bản thân nguyên lý đó gần như đơn giản. Đó là lý do tại sao một số các nhà tiếp thị bỏ qua. Các tổ chức tiếp thị thành công sẽ phải làm nhiều hơn chứ không phải chỉ nói suông về các dịch vụ sản phẩm của mình bởi vì nó thể hiện được nguyên lý cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất của marketing. Khách hàng không mua sản phẩm vì chính bản thân nó. Khách hàng mua thuốc đánh bóng sàn để có được sàn nhà sạch sẽ chứ không phải bản thân thuốc đó. Họ mua sự an toàn chứ không phải các chính sách bảo hiểm mua máy có hiệu suất cao chứ không phải chiếc xe Ferrarit mua dầu để bôi trơn chứ không phải vì bản thân loại dầu đó.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.