tailieunhanh - Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số 101 2007 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh ngày 06 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 27 12 2002 Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 06 2003 quy định chi tiết và hướng dân thực hiện Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 11 2005 Nghị định số 108 2006 NĐ-CP ngày 22 9 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư Căn cứ Nghị quyết số 182 2007 NQ-HĐND ngày 25 07 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách ưu đãi hô trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1978 SKH-TTr ngày 20 08 2007. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 57 2005 QĐ-UB ngày 10 05 2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Ban ngành cấp tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thành phố thị xã các nhà đầu tư các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Đình Trạc QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Ban hành kèm theo Quyết định số 101 2007 QĐ-UBND ngày 06 tháng 09 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Các nhà đầu tư có dự án đầu tư kể cả dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108 2006 NĐ-CP ngày 22 9 2006 của Chính phủ thực hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.