tailieunhanh - Quyết định số 134/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 134/2005/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý Cụm Công nghiệp-Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 134 2005 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP-KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI NHỊ XUÂN TRỰC THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ vào Nghị quyết số 16 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội khóa 11 về việc thực hiện thí điểm Đề án tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác trực thuộc Trung ương Căn cứ Quyết định số 205 2003 QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Quyết định số 246 2003 QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Công văn số 07 CV-TNXP ngày 06 tháng 6 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 386 SNV ngày 08 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Ban quản lý Cụm Công nghiệp-Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố gọi tắt là Ban quản lý Cụm công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân . Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên có tư cách pháp nhân có con dấu riêng được cấp một phần kinh phí hoạt động được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định. Trụ sở của Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân đặt tại xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Ban quản lý Cụm Công nghiệp - Dân cư Nhị Xuân có nhiệm vụ về thực hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN