tailieunhanh - Quyết định số 1487/2004/QĐ-BCA(A11)

Quyết định số 1487/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Công nghiệp do Bộ Công an ban hành | BỘ CÔNG AN Số 1487 2004 QĐ- BCA A11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000 Căn cứ Nghị định số 33 2002 NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Căn cứ Nghị định số 136 2003 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Công nghiệp gồm những tin sau 1. Chiến lược quy h oạch kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp và các giải pháp bảo đảm thực hiện chưa công bố 2. Tài liệu chuẩn bị cho việc đàm phán ký kết về lĩnh vực công nghiệp văn bản ký kết với nước ngoài chưa công bố 3. Tài liệu địa điểm trữ lượng các mỏ kim loại phi kim loại quý hiếm đá quý các mỏ phóng xạ các mỏ dầu khí chưa công bố 4. Tài liệu ảnh vệ tinh ảnh máy bay của Việt Nam có vị trí các mỏ các nhà máy xí nghiệp các khu công nghiệp theo lưới toạ độ nhà nước hoặc lưới toạ độ địa phương 5. Phương án kế hoạch bảo vệ các công trình trọng điểm trong ngành Công nghiệp và các hồ đập thuỷ điện 6. Các bí quyết công nghệ phát minh sáng chế giải pháp hữu ích đặc biệt quan trọng về khoa học công nghệ sản xuất các mặt hàng ngành Công nghiệp chưa công bố 7. Địa điểm cất giữ số lượng vật liệu nổ công nghiệp được Nhà nước đưa vào dự trữ quốc gia và giao cho Bộ công nghiệp quản lý 8. Tin hồ sơ tài liệu về đấu thầu xét thầu các dự án đầu tư trong ngành Công nghiệp đang trong quá trình xem xét chưa công bố 9. Phương án giá sản phẩm ngành Công nghiệp thuộc danh mục nhà nước quy định ch ưa công bố 10. Tin tài liệu về sự cố kỹ thuật ngành Công nghiệpgây hậu quả nghiêm trọng ch ưa công bố . 11. Tài liệu quy hoạch thiết kế các cơ sở sản xuất công nghiệp lưỡng dụng 12. Tin tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.