tailieunhanh - [Nông Nghiệp] Trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm - Gs.Ts.Trần Thế Tục phần 1

Tập đoàn cây ăn quả ở Việt Nam rất phong phú và đa dạng, trong đó cây ăn quả nhiệt đới như chuối, dứa, mít, xoài, sầu riêng, măng cụt, khế, ổi, hồng xiêm, na, đu đủ,. chiếm một vị trí quan trọng về diện tích trồng trọt cũng như sản lượng quả hàng năm. | . TRẦN THẾ TỤC Kỹ thuật trồng KíềíKKẫ EXDẼK Tái hàn lằn llìứ hai NHÀ XUAT bản nòng nghiệp Hà Nội - 2000 LỜI TÁC GIẢ Tập đoàn cây ăn quả ỏ Việt Nam rất phong phú và đa dạng trong đó cây ăn quả nhiệt đới như chuối dứa mít xoài sầu riêng măng cụt khế Ổi hồng xiêm na đu đủ . . chiếm một vị trí quan trọng về diện tích trồng trọt cũng như sản lượng quả hàng năm. Những nám gần đây phong trào trồng cây ăn quả ở nhiều tỉnh trong nước đang phát triển mạnh. Nhiều xuất bản phẩm hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt nhiều loại cây ăn quả đã có tác dụng cung cấp thêm hiểu biết cho người trổng vườn về kỹ thuật trồng chăm sóc thu hái và bảo quản nhằm giúp họ đầu tư sản xuất đạt hiệu quả cao. Cuốn Kỹ thuật trồng xoài na đu đủ hồng xiêm sẽ cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về đặc tính sinh vật học yêu cầu điều kiện ngoại cảnh và vùng trồng thích hợp kỹ thuật chọn giống trồng trọt chởm sóc nhầm thâm canh tăng năng suất và chất lượng nông phẩm. Trong quá trình biên soạn chúng tôi có trích dẫn một số kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước những kinh nghiệm trồng trọt và thâm canh của những người làm vườn tiên tiến. Vì khuôn 3 khô cuớh sách có hạn cỉiímg lõi không thê nêu hết dược ten cac idc ỉiĩíí ỉĩĩ thữiư gia nghiên cứu. Mong dược htọlìg lìỉứ. Do các cây trồng nêu trong sách này được trổng trọt ở nhiều vùng có diều kiện dốt dai khí hậu thòi tiết và diêu kiện chăm sóc khác nhau có thê cồn xuất hiện nhiêu vân dê mà nói dung eiiõn sách chưa dê cập dên. Mong dược sự phê bình góp ỹ cùa bạn dọc dế nội dung cuốn sách ngày càng hoàn chình hơn.

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.