tailieunhanh - Korloy Endmill - Series 2

Specification: Solid type, Q-max Coated 2 Flute, Helix angle 30 , Normal condition Solid type, Q-max Coated 4 Flute, Helix angle 30 , Normal condition, Features Optimal choice for Grooving. Optimal choice for Slotting. Solid type Optimal choice for Grooving. 2 Flute, Helix angle 30 Ultra fine surface finish. , Normal condition Solid type, Q-max Coated 2 Flute, Helix angle 30 , Normal condition Optimal choice for Grooving. Ultra fine surface finish. High effciency and productivity by PVD coated. Solid type Optimal choice for Grooving and 3 Flute, Helix angle 30 Slotting simultaneously. , Normal condition Ultra fine surface. | KORIOY Endmill Series AKORLơr Cat. No. Shape Specification Features d sl ESE 2000-Q Solid type Q-max Coated 2 Flute Helix angle 30 Normal condition Optimal choice for Grooving. I ESE 4000-Q Solid type Q-max Coated 4 Flute Helix angle 30 Normal condition Optimal choice for Slotting. SSE 2000 Solid type 2 Flute Helix angle 30 Normal condition Optimal choice for Grooving. Ultra fine surface finish. SSE 2000-Q Solid type Q-max Coated 2 Flute Helix angle 30 Normal condition Optimal choice for Grooving. Ultra fine surface finish. High efficiency and productivity by PVD coated. SSE 3000 Solid type 3 Flute Helix angle 30 03. Normal condition Optimal choice for Grooving and Slotting simultaneously. Ultra fine surface finish. SSE 3000-Q - - Solid type Q-max Coated 3 Flute Helix angle 30 Normal condition Optimal choice for Grooving and Slotting simultaneously. Ultra fine surface finish. High effciency and productivity by PVD coated. SSE 4000 a k 8 III 11 II NMiWMiWMMK Solid type 4 Flute Helix angle 30 Normal condition Optimal choice for Slotting. Ultra fine surface finish. SSE 4000-Q Solid type Q-max Coated 4 Flute Helix angle 30 Normal condition Optimal choice for Slotting. Ultra fine surface finish. High effciency and productivity by PVD coated. HSE 6000-Q . SBỄB Solid type Q-max Coated 4-8 Flute Helix angle 45 High feed Precision operation in high speed and feed condition. High effciency and productivity by PVD coated. lẠSSES 3000-Q B Solid type Q-max Coated 3 Flute Helix angle 50 Difficult to cut material Optimal choice in difficult-to-cut work-piece. High effciency and productivity by PVD coated. SSEA 2000 x _ x -2 Solid type 2 Flute Helix angle 45 03 . Aluminum Optimal choice for Aluminum. Ultra fine surface finish. iT HSBE f 2000-Q 1 ill J I Lf A Solid type Q-max Coated 2 Flute Helix angle 45 Aluminum Precision .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.