tailieunhanh - Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi điều chỉnh danh mục B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 35/2002-Cp ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính Phủ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 190 2005 QĐ-TTg Hà Nội ngày 28 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC B VÀ C BAN HÀNH TẠI PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35 2002 NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03 1998 QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 Căn cứ Điều 3 Nghị định số 35 2002 NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư QUYẾT ĐỊNH Điều đổi điều chỉnh Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Danh mục B Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Danh mục C tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35 2002 NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Danh mục A B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi . Điều định ưu đãi đầu tư 1. Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục B C quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện và được hưởng các ưu đã đầu tư quy định tại Nghị định số 35 2002 NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 và Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi . Riêng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 164 2003 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 152 2004 NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 164 2003 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 2. Đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nay không thuộc Danh mục B và C quy định tại Điều 1 Quyết định này thì vẫn được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.