tailieunhanh - Quyết định số 99/2004/QĐ-BTC

Quyết định số 99/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 99 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHSỐ 99 2004 QĐ--BTC NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 106 2004 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước Căn cứ Nghị quyết số 13 2004 NQ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung các dự án đầu tư mới sản xuất xi măng vào Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 54 2004 QĐ-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các dự án vay để mua thiết bị sản xuất trong nước mức vốn vay không quá 30 tổng mức đầu tư của dự án. Điều 2. Dự án nêu trên phải có sản xuất clinke và tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn danh mục B hoặc đặc biệt khó khăn danh mục C quy định tại Nghị định số 35 2002 NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Thời hạn ký hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư có dự án nêu trên với Quỹ hỗ trợ phát triển đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Hội đồng quản lý Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Chủ đầu tư dự án sản xuất xi măng nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định. Lê Thị Băng Tâm Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN