tailieunhanh - [Cây Cảnh] Trồng Và Ghép Sứ Thái - Huỳnh Văn Thới phần 9

Các loài đại rất dễ nhân giống bằng cách lấy các đoạn cành cắt ra từ phía đầu của các cành không có lá về mùa xuân và để khô phần gốc đoạn cắt trước khi cắm chúng vào trong đất. Chúng cũng có thể nhân giống bằng các cành giâm hay bằng hạt cho nảy mầm. | Lúc này nhớ phun sương nưưđc trcn thân và lá không tươi nước dươi chậu chậu trồng giữ vìra ẩm chậu trồng sứ có nhiều lồ thoát nươc kê chậu lên cao khói mặt đâl từ 5 em trơ lén. Neu cơ da trâu khô hoặc tươi cut nhơ micng mồi miéng khoiíng 4-5cm chôn chung quail Ị1 hỉ ơi mật chậu cú rễ. cành lá nít xanh lốt cho hoa nhicii màu sác của hoa tươi thấm hơn rất dẹp. có khi thán cũng ra hoa. Mơi các bạn thií nghiệm và trao dói kinh nghiệm. Còn rát nliicu bài hay khác nhưng xin dàng ba bài trên và thành thật cám ỉn lấc giâ bài háo X à ông Tông Hữu Buy. Ong Nguyen vãn Thành. Kính chúc các quí dộc giâ thành công de cho vươn cảnh càng them dẹp Thành phô Hồ Chí Minh là mọt trung lâm giao lưu vãn hóa. thương mại dịch vụ du lịch nên được nhiều ngươi nhập về nhiều giông cây ăn trái cầy kiêng hoa lạ quí hiếm. Chúng lôi sẽ lần lượt giơi thiệu cho quí đọc giả qua sách báo. Hể kêì thúc lôi xin sao lại một bài thơ VC cây sứ của ông Nguyền Lâm Thắng Đà Nấng 116 HOA SỨ MÙA XUÂN A óí ar n ii nri tĩnt ỊỈỎÌ1ỊÌ Mớ em ỊỊỒiịịị ỉ ỉìí ÍH IÌ ỊỌ1 HỊ ìn Anh ỊÌỈÍƠIỈ Him n inh ỉhtcli M ọc n í ớ hư fnt Vâh vưưitỉi Cliien Tint thám vườn ilntnh .xnớn ỉ Trân trọng kính chào quý vị độc giả Huỳnh van Thứị tịch hội sink vật cánh Quận l ún ỉỉình TP Hồ chí Minh 117 MỤC LỤC Lời giới Lời Phần I Cây Sứ A. Nguồn B. Thành 1. Rễ con 2. Rễ cái 3. Củ 4. Thân 5. Nhánh 6. Lá 7. Đọt 8. Hoa 9. Họng 10. Nhụy 11. Trái 12. Hạt c. Các giống stf Sa .