tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 17

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 17', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 6 Maker and monopolies B No I ve just arrived. A Did you have a good flight B Yes it was fine thanks. A Here let me take your case. B Thank you. A Have you ever been to London before B No this is my first visit. A Well what would you like to see B I don t mind I haven t really thought about it. A Well let s go to the Tower of London. B That sounds fine. A Ok well I ll pick you up at about three o clock. 159 Unit 7 Products UNIT 7 PRODUCTS I. INTRODUCTION Bài này giới thiệu một số vấn đề liên quan đến sản phẩm như cung cấp lợi ích chứ không phải cung cấp sản phẩm làm cho sản phẩm phù hợp với thị trường. Bạn sẽ được thực hành kỹ năng đọc hiểu và thực hành ngữ pháp có liên quan như will be able to ở thì tương lai và tương lai trong quá khứ đại từ phản thân cũng như một số cụm từ đồng nghĩa. II. UNIT OBJECTIVES Học xong bài này bạn có thể - Sử dụng được một lượng từ vựng nhất định khi nói về sản phẩm lợi ích và thị trường. - Trả lời được các câu hỏi trong phần đọc hiểu tìm từ đồng nghĩa. - Sử dụng thành thạo cấu trúc will be able to ở thì ở thì tương lai và tương lai trong quá khứ. - Luyện kỹ năng nghe và làm bài tập nghe hiểu. - Biết cách sử dụng đại từ phản thân và tìm từ đồng nghĩa qua bài đọc hiểu. - Làm được bài tập điền từ vào chỗ trống. III. CONTENTS 1. TEXT GIVE BENEFITS NOT PRODUCTS Bạn hãy đọc kỹ phần nội dung dưới đây và làm các bài tập ở sau bài đọc. Bạn có thể tham khảo bảng từ vựng ở cuối bài để biết nghĩa của các từ mới. Successful marketers try to remain open and flexible yet there is one unchanging maxim 1 which they share customers don t buy products they seek to acquire benefits. Those few words hold the secret of many innovative organization successes. It is a principle which can be applied to almost any products market decisions. The principle itself is almost deceptively simple which is why some marketers pass it by. The 5 successful marketing organization will pay more than lip service to its meaning because it represents the most basic

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.