tailieunhanh - Thông tư số 121/2004/TT-BTC

Thông tư số 121/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 121 2004 TT-BTC Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 121 2004 TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN công tác lập Dự toán quản lý cấp phát thanh toán QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THựC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 134 2004 QĐ-TTG NGÀY 20 7 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 134 2004 QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập dự toán quản lý cấp phát thanh toán quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 134 2004 QĐ-TTg ngày 20 7 2004 của Thủ tướng Chính phủ như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này áp dụng để lập dự toán quản lý cấp phát thanh toán quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn theo quy định tại Quyết định số 134 2004 QĐ-TTg ngày 20 7 2004 của Thủ tướng Chính phủ sau đây gọi tắt là Quyết định số 134 2004 QĐ-TTg . 2. Đối tượng được hưởng phạm vi áp dụng nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch so 819 2004 TTLT UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 10 11 2004 của Liên Bộ Uỷ ban Dân tộc - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3. Mức hỗ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn theo quy định tại Quyết định số 134 2004 QĐ-TTg là mức tối thiểu căn cứ tình hình thực tế tại địa phương Uỷ ban nhân dân tỉnh thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.