tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 16

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 16', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 6 Maker and monopolies 1. numerous 2. limited 3. situation 4. distinguish 5. inportant 6. comparatively 7. borders 8. kind 9. permits 10. types 12. illegal 13. restrict 14. arrangements 15. megers LANGUAGE PRACTICE Exercise 1 1. Jill bought a new car two weeks ago. 2. His hair is very short. He has a haircut. 3. Last night I arrived home at haft past twelve. I had a bath and then I went to bed. 4. Did you visit many museums when you were in Paris 5. My bike isn t here any more. Somebody has taken it. 6. When did you give up smoking 7. I did not eat anything yesterday because I didn t feel hungry. 8. Why didn t Jim want to play tennis last Friday 9. The car looks very clean. Have you washed it 10. When we were on holiday the weather was awful. Exercise 2 k. She rode her bike as fast as she could. l. We have been waiting since yesterday. m. They can t go because they don t have enough money. n. It s a gift for your daughter s birthday. o. Because the price was too high she didn t buy the bicycle. p. She is only a housewife but she talks as if she were a professor. q. Because she was sleepy she went to bed. r. We must speak English because she doesn t speak Vietnamese. s. He became an animal doctor because he liked animals. 149 Unit 6 Maker and monopolies TEXT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ VIỄN THÔNG ĐỐI VỚI Sự PHÁT TRIỂN KINH TẾ. Ở hầu hết các nước ngành công nghiệp viễn thông đã và đang phát triển với tốc độ cao hơn so với tốc độ phát triển của tất cả các ngành công nghiệp. Ngành viễn thông cũng đạt tốc độ phát triển cao về đổi mới sản phẩm và đổi mới quá trình. Tuy nhiên tốc độ thay đổi công nghệ cũng có thể đem lại lợi ích cho nhà khai thác nếu sử dụng các dịch vụ và công nghệ mới để củng cố vị thế trên thị trường. Có ý kiến cho rằng thị trường viễn thông không thay đổi về quy mô thường được sử dụng bởi các nhà khai thác độc quyền để biện minh cho việc không có hoặc rất hạn chế việc tham gia của các nhà khai thác mới trước kia thường được các nhà làm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.