tailieunhanh - Hiệp định số 79/2005/LPQT

Hiệp định số 79/2005/LPQT về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hung-ga-ri | BỘ NGOẠI GIAO Số 79 2005 LPQT Hà Nội ngày 28 tháng 7 năm 2005 Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hung-ga-ri có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2005. . TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Trường Giang HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ HUNG-GA-RI Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hung-ga-ri sau đây gọi là các Bên Tin tưởng rằng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa hai dân tộc Nhận rõ các kết quả hợp tác khoa học và công nghệ sẽ đạt được trong những thập kỷ gần đây giữa hai nước Xét tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong sự phát triển nền kinh tế quốc dân của mỗi nước cũng như đối phó với những thác thức về khoa học và công nghệ và đáp ứng các nhu cầu của một xã hội tri thức Mong muốn khuyến khích và thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dựa trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi Đã thoả thuận như sau Điều 1 1. Phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi nước các Bên sẽ phát triển hỗ trợ và tạo điều kiện cho hợp tác khoa học và công nghệ giữa các tổ chức tham gia hợp tác của hai nước trên cơ sở bình đẳng và vì lợi ích của hai nước. 2. Các tổ chức tham gia hợp tác có thể bao gồm các viện nghiên cứu các trường đại học các cơ quan chính phủ các doanh nghiệp và các pháp nhân khác liên quan đến các hoạt động phát triển khoa học và công nghệ. 3. Trong trường hợp cần thiết các tổ chức tham gia hợp tác có thể ký kết các thoả thuận riêng quy định các hoạt động hợp tác giữa họ với sự tôn trọng đặc biệt trong việc bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ tính bảo mật hoặc bí mật tài liệu thông tin và dữ liệu được cung cấp. Điều 2 1. Trong khuôn khổ Hiệp định này và tuỳ thuộc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.