tailieunhanh - Quyết định số 002/2007/QĐ-BCT

Quyết định số 002/2007/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 002 2007 QĐ-BCT Hà Nội ngày 29 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE MÁY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị quyết số 01 2007 QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XII kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2007 Căn cứ Nghị định 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3174 VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 về việc giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2020 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí Luyện kim và Hoá chất QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây 1. Quan điểm phát triển - Phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam phải phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội các địa phương và Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 - Phát triển các cơ sở sản xuất lắp ráp xe máy phải đồng bộ với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo hướng hiện đại hoá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất trong ngành đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu - Phát triển ngành công nghiệp xe máy phải gắn liền với việc bảo đảm các tiêu chuẩn quy định về chất lượng sản phẩm về an toàn giao thông đường bộ về bảo vệ môi trường bảo vệ sở hữu trí tuệ bảo đảm hài hoà lợi ích của người tiêu dùng của xã hội của Nhà nước và của doanh nghiệp - Lấy phát triển công nghiệp hỗ trợ làm trọng tâm tạo tiền đề phát triển các ngành công nghiệp lắp ráp khác. 2. Mục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.