tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 15

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 15', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 6 Maker and monopolies Write about the questions people asked from the messages in Exercise 1 like this Can he send a container to Turin by trailer - He asked whether he could send a container to Turin by trailer. Trong bài tập luyện mẫu câu dưới đây bạn hãy thực hành chuyển câu hỏi trực tiếp từ các tin nhắn ở trên sang câu hỏi gián tiếp. Laboratory drill luyện mẫu câu P Can I send a container to Turin R He asked whether he could send a container to Turin. Exercise 3 Flight information Request and give information about flight like this. Đề nghị và cung cấp thông tin về chuyến bay như sau P Could you tell me what time the BA 962 leaves from Manchester R Oh eight hundred. That s eight o clock in the morning. P And what time does it arrive in Frankfurt R 1135. That s twenty five to twelve local time. Laboratory drill A luyện mâu câu P Oh eight hundred R That s eight o clock in the morning Laboratory drill B luyện mâu câu P Eight o clock in the morning R That s oh eight hundred on the 24 hour clock. Exercise 4 Dictation viết chính tả Listen to the disc and write down the questions people asked like this. Hãy nghe và viết 7 câu hỏi có trong hội thoại 1. What time is the flight to Germany 2 . 3 . 139 Unit 6 Maker and monopolies 4 . 5 . 6 . 7 . Exercise 5 Take your information from Transworld brochure and make enquiries and report questions as if the enquirer is on the phone like this. Lấy thông tin từ sách hướng dẫn của Transworld và đặt câu hỏi rồi chuyển câu hỏi đó sang lối nói gián tiếp như trong điện thoại. P Do you arrange transportation R1 What did he want to know R2 Whether we arranged transportation. P Can you store goods R1 What did she want to know R2 Whether we could store goods. Laboratory drill A luyện mâu câu P Ask them whether they arrange transportation. R Do you arrange transportation Laboratory drill B luyện mâu câu P Do you arrange transportation R He wanted to know whether we arranged transportation. SUMMARY Bài này đã cung cấp cho bạn kiến thức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.