tailieunhanh - Thông tư số 03/2005/TT-BKH

Thông tư số 03/2005/TT-BKH về việc xây dựng điều lệ Tổng Công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập điều lệ công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư Số 03 2005 TT-BKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 07 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03 2005 TT-BKH NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ TỏNG CÒNG ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập VÀ ĐIỀU LỆ CÒNG TY MẸ TRONG MÒ HÌNH CÒNG TY MẸ - CÒNG TY CON Thực hiện Nghị định 153 2004 NĐ-CP ngày 09 8 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con sau đây gọi tắt là Nghị định 153 2004 NĐ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng điều lệ của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và điều lệ Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ Công ty con như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi đối tượng áp dụng Thông tư này hướng dẫn về nội dung và quy trình xây dựng điều lệ của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập sau đây gọi tắt là Tổng công ty và điều lệ của Công ty mẹ là công ty nhà nước trong mô hình Công ty mẹ Công ty con sau đây gọi tắt là Công ty mẹ . Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm a Các Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập bao gồm các Tổng công ty đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 các Tổng công ty đang trong quá trình chuyển đổi sang mô hình Công ty mẹ Công ty con mà trong cơ cấu thành viên vẫn còn đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 các Tổng công ty thành lập mới. b Các Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập các công ty thành viên của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập công ty nhà nước độc lập đáp ứng các điều kiện sau đây - Đã hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con. - Có cơ cấu gồm Công ty mẹ là công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 các công ty con công ty liên kết hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.