tailieunhanh - Nghị định số 138/2007/NĐ-CP

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 138 2007 NĐ-CP Hà Nội ngày 28 tháng 8 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 02 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 5 năm 2004 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành lập. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Vốn hoạt động là tổng số vốn chủ sở hữu và vốn huy động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại một thời điểm. 2. Đầu tư trực tiếp vào các dự án là việc Quỹ đầu tư phát triển địa phương sử dụng vốn hoạt động của mình để đầu tư vào các dự án trong đó Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. 3. Cho vay hợp vốn là việc Quỹ đầu tư phát triển địa phương và các tổ chức khác cùng cho vay vốn đầu tư một dự án trong đó Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoặc một tổ chức khác đứng ra làm đầu mối phối hợp và thực hiện cho vay. Điều 3. Địa vị pháp lý của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tư cách pháp nhân có vốn điều lệ có bảng cân đối kế toán riêng có con dấu được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 2. Tên gọi của Quỹ đầu tư phát triển địa phương là Quỹ đầu tư phát triển ghép với tên tỉnh thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.