tailieunhanh - Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 207 2004 QĐ-TTg Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 207 2004 QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC hiện dự án THUỶ ĐIỆN SƠN LA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị quyết số 44 2001 QH10 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Sơn La và Nghị quyết số 13 2002 QH11 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 về phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La. Căn cứ Nghị định số 52 1999NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 92 QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư Dự án thủy điện Sơn La Căn cứ Quyết định số 09 2004 QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La Căn cứ Quyết định số 677 QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La Căn cứ Quyết định số 196 2004 QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đi dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La Xét đề nghị của BỘ trưởng BỘ Công nghiệp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La Điện Biên Lai Châu Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.