tailieunhanh - Quyết định số 178/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 178/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 178 2005 QĐ-TTg Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ cao Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ trưởng Bộ Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre có tư cách pháp nhân có tài khoản trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy là đầu mối kế hoạch ngân sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Bến Tre. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn về quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 1. Cơ cấu tổ chức a Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Phó Trưởng ban một số ủy viên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý. b Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 của Quy chế Khu công nghiệp Khu chế xuất Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ cụ thể bao gồm - Văn phòng - Thanh tra - Các phòng chuyên môn. Tùy theo yêu cầu phát triển các khu công nghiệp của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể Trưởng Ban Quản lý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.