tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 13

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 13', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 5 Supply and demand Exercise 5 Read and answer the following questions Although superficially different these markets perform the same economic function. They determine prices that ensure that the quantity people wish to buy equals the quantity people wish to sell. Price and quantity cannot be considered separately. In establing that the price of a Rolls Royce is the times the price of a small Ford the market for motor cars simultaneously ensures that production and sales of small Fords will greatly exceed the production and sales of Rolls Royces. These prices guide society in choosing what how and for whom to purchase. 1. What makes sure that the quantity people want to buy is the same as the quantity people want to sell 2. What influence do prices have on society 3. Look at the paragraph again and try to find out what words have the same meaning as all the same time apart be greater than KEY TO UNIT 5 Text Chuối là một ví dụ điển hình của loại hàng hoá dễ hỏng. Từ dễ hỏng muốn nói đến loại hàng hoá không thể lưu lâu ngày mà không bị hỏng. Hầu hết các loại thực phẩm đều thuộc loại hàng hoá dễ hỏng. Những hàng hoá như thế được đem bán càng sớm càng tốt và do vậy cung về loại thực phẩm dễ hỏng và khối lượng lưu kho thường lúc nào cũng ngang nhau. Điều này không đúng với các loại hàng hoá không dễ bị hỏng như than đá thép và ô tô-loại hàng hoá không bị hỏng một cách dễ dàng. Cung về ô tô có thể không giống với lượng lưu kho có thực ở trong nhà máy. Các nhà kinh tế nói về luật cung như sau giá tăng có xu hướng làm tăng cung trong khi đó giá giảm thì cung giảm. Nếu giá của một loại hàng hoá nào đó tăng thì tất 119 Unit 5 Supply and demand nhiên sự gia tăng đó sẽ khuyến khích các nhà sản xuất sản xuất nhiều hơn. Mặt khác nếu giá ở trong nước hoặc trên thế giới giảm thì nhà sản xuất sẽ sản xuất ít đi. Điều này gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho nhiều nhà sản xuất và có thể dẫn đến phá sản hoàn toàn. Sản xuất quá nhiều một loại hàng hoá nào đó cũng có thể gây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.