tailieunhanh - Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 206 2004 QĐ-TTg Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 206 2004 QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải Tờ trình số 5145 GTVT-KHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2002 và văn bản số 3406 2004 BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2004 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản số 4955 BKH KCHT ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2003 và số 1026 BKH KCHT ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2004 về Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây I. QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 1. Quan điểm phát triển - Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội củng cố an ninh quốc phòng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. - Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước để phát triển hệ thống giao thông vận tải hợp lý giảm thiểu chi phí vận tải tiết kiệm chi phí xã hội. - Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hợp lý từng bước đi vào hiện đại tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh liên hoàn liên kết giữa các phương thức vận tải giữa các vùng lãnh thổ giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn quốc. - Coi trọng công tác bảo trì đảm bảo khai thác hiệu quả bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có. Đồng thời đẩy mạnh việc nâng cấp và xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng giao thông mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trước hết là trục Bắc - Nam các khu kinh tế trọng điểm các trục giao thông đối ngoại các đô thị lớn và các vùng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.