tailieunhanh - Thông tư số 57/2005/TT-BTC

Thông tư số 57/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 57 2005 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 57 2005 TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 85 1998 NĐ-CP ngày 20 10 1998 của Chính phủ quy định về tuyển chọn sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Nghị định số 46 1999 NĐ-CP ngày 01 7 1999 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 85 1998 NĐ-CP ngày 20 10 1998 của Chính phủ Nghị định số 75 2001 NĐ-CP ngày 19 10 2001 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46 1999 NĐ-CP ngày 01 7 1999 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 60 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý sử dụng và quyết toán khoản kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý sử dụng và quyết toán khoản kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm cho các tổ chức cung ứng lao động được Bộ Ngoại giao và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại các Nghị định số 85 1998 NĐ-CP ngày 20 10 1998 số 46 1999 NĐ-CP ngày 01 7 1999 số 75 2001 NĐ-CP ngày 19 10 2001 của Chính phủ. 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc cấp nào chỉ định thực hiện do ngân sách cấp đó bảo đảm. 3. Kinh phí hỗ trợ cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN