tailieunhanh - Giới thiệu về Assembly Language (Hợp ngữ)

Việc lập trình bằng ngôn ngữ máy đòi hỏi người lập trình cần phải nhớ các mã lệnh bằng số, phải sắp đặt vị trí của mã lệnh và tất cả các số liệu trong bộ nhớ của máy tính, ngay cả các số liệu cũng phải viết dưới dạng số. Công việc này hết sức nặng nhọc và rất dễ gây nhầm lẫn. | = 1GB (1 Giga byte). ThuËt ng÷ ¶o (Virtual) ®­îc sö dông bëi v× nÕu mét ch­¬ng tr×nh cÇn truy cËp bé nhí mµ ®Þa chØ kh«ng thuéc kh«ng gian ®Þa chØ nhí vËt lý, hÖ ®iÒu hµnh cã thÓ sö dông kh¶ n¨ng qu¶n lý bé nhí cña 80286 ®Ó chuyÓn ®æi (swap) mét phÇn thÝch hîp (applicable piece) cña bé nhí ¶o. ViÖc chuyÓn ®æi bé nhí (swapping) nµy ng­êi lËp tr×nh kh«ng thÊy ®­îc v× vËy anh ta cã thÓ viÕt ch­¬ng tr×nh truy cËp bÊt cø ®Þa chØ nhí nµo trong toµn bé kh«ng gian ®Þa chØ lín ®Õn 1GB. Virtual Disk tõ Version trë lªn, DOS hç trî viÖc sö dông bé nhí trªn 1MB, ta cã thÓ sö dông nã nh­ 'Virtual Disk' (®Üa ¶o hay RAM Disk). §Ó truy cËp vïng nhí cao nµy, bé VXL t¹m thêi (momentarily) chuyÓn (switch) sang Protected Mode, thùc hiÖn viÖc (vËn) chuyÓn d÷ liÖu råi l¹i chuyÓn trë vÒ Real Mode nh­ b×nh th­êng. KÕt qu¶ chung lµ ta cã thÓ sö dông mét bé nhí RAM cã kÝch th­íc lín, tèc ®é thao t¸c cùc nhanh so víi tèc ®é thao t¸c trªn ®Üa. * Protected Mode ®­îc ng­êi thiÕt kÕ OS quan t©m, víi ng­êi lËp tr×nh b×nh th­êng chØ cÇn quan t©m tíi Real Mode lµ ®ñ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.