tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 11

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 11', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 4 Some economic laws 5. Ours is a company which is managed well. 6. An economy which is poorly run leads to problems in society. 7. That is the theory which is now out of date. 8. On the evidence available that is a conclusion which is not satisfied. Exercise 5 Shorten the following sentences without changing their meaning like this Nobody likes prices which are constantly rising. Nobody likes constantly rising prices. 1. A demand curve which slopes. 2. John is a person who works very hard. 3. We must develop a policy which fixes prices better. 4. Interest rates which rise will damp down demand. 5. An economy which is rapidly expanding can get out of control. KEY TO UNIT 4 Text 4 Một số luật kinh tế Những nhu cầu cơ bản của con người rất đơn giản nhưng mỗi cá nhân có thêm những mong muốn cá nhân riêng có thể rất phức tạp. Những mong muốn các nhân phức tạp này được thoả mãn theo những cách khác nhau. Một chiếc ô tô một chai rượu uých-ky và một tờ báo đáp ứng những mong muốn khác nhau và rượu uých- ky không phải là cái thay thế gần nhất cho ô tô. Đặc tính thoả mãn nhu cầu đặc biệt này trong kinh tế được gọi là tính hữu dụng. Tính hữu dụng khác với tính hữu ích. Ví dụ một chiếc tàu ngầm có thể có hoặc không có tính hữu ích trong thời bình nhưng nó vẫn đáp ứng được mong muốn của nhiều quốc gia. Các nhà kinh tế học miêu tả tính hữu dụng như là mối quan hệ giữa người tiêu dùng và một loại hàng hoá. 99 Unit 4 Some economic laws Tính hữu dụng thay đổi tuỳ theo con người khác nhau và các nước khác nhau. Người ăn chay không cần thịt nhưng lại lại có thể đánh giá cao quả chuối. Thuỵ Sĩ không quan tâm nhiều đến tàu ngầm trong khi đó các nước ở vùng biển lại đánh giá cao tàu ngầm. Tính hữu dụng cũng biến đổi theo thời gian. Trong thời kỳ chiến tranh tính hữu dụng của quả bom lại cao còn tính hữu dụng của chiếc đàn piano lại rất thấp. Do đó tính hữu dụng có liên quan đến cảm giác ưu tiên của chúng ta. Tính hữu dụng của hàng hoá liên quan đến số lượng sẵn có đối với người .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN