tailieunhanh - LÝ THUYẾT MẠCH - Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab

Tài liệu tham khảo - Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab gửi đến các bạn độc giả tham khảo. | Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn Ths Phan Như Quân PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH VỚI MATLAB Bài 1 function bail R1 R2 1 R3 1 R4 Ia 1 G1 1 R1 G2 1 R2 G3 1 R3 G4 1 R4 G zeros 2 2 G A_array 1 0 G1 G2 G G A_array 1 2 G3 G G A_array 2 0 G4 G I zeros 2 1 I b_array 0 2 Ia I V G I disp Dien the nut 1 V1 num2str V 1 V disp Dien the nut 2 V2 num2str V 2 V disp Dong dien I1 num2str V 1 R1 A disp Dong dien I2 num2str V 1 R2 A disp Dong dien I3 num2str V 1 -V 2 R3 A disp Dong dien I4 num2str V 2 R4 A kết quả Dien the nut 1 V1 V Dien the nut 2 V2 V Dong dien 11 A Dong dien I2 A Dong dien I3 A Dong dien I4 A Trang 1 Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn Ths Phan Như Quân Bài 2 function bai2 G1 2 G2 1 G3 1 G4 2 G5 4 Ia 1 Ib 2 G zeros 3 3 G A_array 1 0 G1 G G A_array 1 2 G2 G G A_array 2 0 G3 G G A_array 2 3 G4 G G A_array 3 0 G5 G I zeros 3 1 I b array 0 1 Ia I I b_array 2 3 Ib I V g i disp dien the nut 1 V1 num2str V 1 V disp dien the nut 2 V2 num2str V 2 V disp dien the nut 3 V3 num2str V 3 V disp dong dien I1 num2str V 1 G1 A disp dong dien I2 num2str V 1 -V 2 G2 A disp dong dien I3 num2str V 2 G3 A disp dong dien I4 num2str V 2 -V 3 G1 A disp dong dien I5 num2str V 3 G5 A kết quả dien the nut 1 V1 V dien the nut 2 V2 V dien the nut 3 V3 V dong dien 11 A dong dien I2 A dong dien I3 A dong dien I4 A dong dien I5 A Trang 2 Phương pháp giải Mạch 1 với Matlab Biên soạn Ths Phan Như Quân Bài 3 function bai3 R1 2 R2 1 R3 6 R4 2 R5 3 G1 1 R1 G2 1 R2 G3 1 R3 G4 1 R4 G5 1 R5 Ia 4 G zeros 2 2 G A_array 1 0 G1 G G A_array 1 2 G2 G G A_array 2 0 G3 G4 G5 G I zeros 2 1 I b array 0 1 Ia I V g i disp dien the nut 1 V1 num2str V 1 V disp dien the nut 2 V2 num2str V 2 V disp dong dien I1 num2str V 1 R1 A disp dong dien I2 num2str V 1 -V 2 R2 A disp dong dien I3 num2str V 2 R3 A disp dong dien I4 num2str V 2 R4 A disp dong dien I5 num2str V 2 R5 A kết quả dien .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.