tailieunhanh - Quyết định số 1741/2005/QĐ-BTNMT

Quyết định số 1741/2005/QĐ-BTNMT về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường ban hành | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số 1741 2005 QĐ-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ trưởng bộ tài nguyền và môi trường số 1741 QĐ-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT kiểm tra tình HÌNH THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 91 2002 NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Chỉ thị số 05 2004 CT-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đất đai QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quyết định tổ chức đợt kiểm tra trên phạm vi cả nước về tình hình thi hành Luật Đất đai với các nội dung sau đây 1. Mục đích yêu cầu và đối tượng kiểm tra a Mục đích - Đánh giá tình hình sau một năm triển khai thi hành Luật Đất đai trên cả nước về những mặt được và những mặt yếu kém những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thi hành Luật - Phát hiện những thiếu sót vi phạm khó khăn vướng mắc trong việc thi hành Luật để chấn chỉnh hoặc tháo gỡ nhằm thúc đẩy việc thi hành pháp luật về đất đai đưa công tác quản lý đất đai vào trật tự kỷ cương và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. b Yêu cầu - Kiểm tra toàn diện việc triển khai thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại Chỉ thị số 05 2004 CT-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 và Kế hoạch triển khai Luật Đất đai ban hành theo Quyết định số 25 2004 QĐ-BTNMT ngày 01 11 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Kiểm tra tại cả ba cấp tỉnh huyện và xã trong đó cấp huyện và cấp xã chỉ kiểm tra tại một số nơi và một số nội dung nhằm đánh giá sát đúng tình hình - Việc đánh giá được thực hiện thông qua các hình thức nghe báo cáo kiểm tra văn bản sổ sách kiểm tra tại chỗ việc thực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.