tailieunhanh - Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN

Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 37 2007 QĐ-BCN Hà Nội ngày 07 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ các Điều 29 Điều 31 và Điều 82 của Luật Đầu tư năm 2005 Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ số 2189 TTg-QHQT ngày 29 tháng 12 năm 2006 Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 2566 BKH-KTCN ngày 16 tháng 4 năm 2007 Bộ Xây dựng công văn số 600 BXD-KHKT ngày 29 tháng 3 năm 2007 Bộ Thương mại công văn số 1782 TM-KHĐT ngày 30 thang 3 năm 2007 Bộ Tài nguyên và Môi trường công văn số 1501 BTNMT-VP ngày 20 tháng 4 năm 2007 Bộ Tư pháp công văn số 2922 BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 7 năm 2007 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp theo Phụ lục đính kèm Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG - Thủ tướng Các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - UBND Sở CN các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương - Văn phòng Chính phủ Bùi Xuân Khu - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Cục KTVB Bộ Tư pháp - Website Chính phủ - Các Vụ Cục Tập đoàn TCTy Công ty thuộc Bộ - Công báo - Lưu VT KH. DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆNVÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Phụ lục kèm theo Quyết định số 37 2007 QĐ-BCN ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công nghiệp TT LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.