tailieunhanh - Quyết định số 2855/QĐ-UBND-NN

Quyết định số 2855/QĐ-UBND-NN về việc phê duyệt dự án đầu tư, quản lý bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số 2855 QĐ-UBND-NN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh ngày 07 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT Dự ÁN ĐẦU TƯ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư và xây dựng Xét Tờ trình số 149 TTr-PH ngày 06 6 2007 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống về việc trình duyệt Dự án đầu tư Quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tỉnh Nghệ An và đề nghị của Sở Nông nghiệp PTNT tại Công văn số 161 ngày 29 6 2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 1721 ngày 24 7 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều1. Phê duyệt dự án đầu tư Quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tỉnh Nghệ An do Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp lập với những nội dung chính như sau 1. Tên dự án Dự án quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. 2. Chủ đầu tư Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. 3. Hình thức đầu tư Xây dựng mới. 4. Hình thức quản lý dự án Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 5 Địa điểm thực hiện dự án Quản lý bảo vệ 7 ha rừng đã được cấp có thẩm quyền giao cho Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống quản lý trên địa bàn 5 huyện Quế Phong Quỳ Châu Quỳ Hợp Con Cuông Tương Dương. 6. Quy mô dự án - Diện tích bảo vệ 7 ha trong đó khoán bảo vệ cho các hộ gia đình ha. - Phục hồi rừng bằng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng ha. - Trồng rừng mới ha. - Xây dựng 02 vườn ươm với diện tích 1 5 ha. - Xây dựng 84 76 km đường ranh giới 41 cột mốc và 2 bảng. - Mua sắm thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. 7. Nội dung và các giải pháp thiết kế chủ yếu . Bảo vệ rừng Tổng diện tích bảo vệ rừng là 7 ha trong đó Diện tích do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống trực tiếp bảo vệ là 7 ha diện tích giao khoán cho hộ dân bảo vệ là ha. Diện tích giao khoán .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.