tailieunhanh - Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP

Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 14 2004 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 12 năm 2004 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14 2004 NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2004 Ngày 06 tháng 12 năm 2004 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau 1. Chính phủ đã nghe Đề án Chính sách năng lượng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình. Năng lượng vừa là ngành sản xuất vừa là ngành kết cấu hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội là ưu tiên đặc biệt của mỗi quốc gia. Đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện thế giới luôn xảy ra khủng hoảng là yêu cầu chiến lược lâu dài. Vì vậy trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển ngành năng lượng tạo nên những bước phát triển vượt bậc của ngành góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được ngành năng lượng Việt Nam vẫn trong tình trạng kém phát triển chúng ta vẫn đang thuộc diện nước có mức sản xuất và tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người thấp. Trình độ phát triển của ngành năng lượng còn nhiều yếu kém bất cập hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động thấp việc định giá năng lượng chưa hợp lý đầu tư phát triển còn rất thấp so với nhu cầu. Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong điều kiện năng lượng đang ngày càng trở nên quan trọng đòi hỏi phải sớm xây dựng Chính sách năng lượng quốc gia theo tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là phát triển năng lượng phải đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia . Chính phủ giao Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Đề án Chính sách năng lượng quốc gia nhất là làm rõ các vấn đề về dự báo các nguồn năng lượng trên thế giới dự báo sự phát triển của khoa học và công nghệ có liên quan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.