tailieunhanh - Phát triển kinh tế địa phương

Phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi cho rằng việc phát triển kinh tế địa phương là một công cụ thực tế và hữu hiệu, có thể hỗ trợ một cách đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa tôi cho rang lap kê ho ch chiên l c vê phát trien kinh tê a ph ơng là mot công c th c tê và h u hieu, có the ho tr mot cách áng ke trong gi i quyêt các vân ê khó khan t i a ph ơng. Bang cách a quy trình lap kê ho ch chiên l c vào phát trien. | CONSULTING MANAGEMENT TRAINING PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG LED Tài liệu hướng dẫn về Phát triển Kinh tế địa phương PTkTđP LeD - Bản tóm tắt Mục lục Lời nói đầu Chúng tôi cho rằng lập kế hoạch chiến lược về phát triển kinh tế địa phương là một công cụ thực tế và hữu hiệu có thể hỗ trợ một cách đáng kể trong giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa phương. Bằng cách đưa quy trình lập kế hoạch chiến lược vào phát triển kinh tế địa phương thì chắc chắn sẽ mang lại những kết quả tích cực. Ở phương diện hẹp nhất qui trình này còn đưa ra phương thức để cải thiện mối quan hệ tương tác giữa các doanh nghiệp nhà nước các lực lượng lao động và người nghèo. Nếu được ap dụng một cách hiệu quả quy trình này còn tạo ra cách thức làm rõ các lợi thế cạnh tranh xác định các cơ hội hợp tác hình thành các ý tưởng sáng tạo và tạo ra các chiến lược nhằm thực hiện được các ưu tiên của địa phương một cách hiệu quả hơn. Nguồn tài liệu tham khảo UN-HABITAT Lập kế hoạch chiến lược trong Phát triển Kinh tế Địa phương LED ahead Bernd Kadura Đổi mới và Phát triển Kinh tế Tổ chức EcoPlan International Inc. Delta Baerenz Các công cụ Phát triển Doanh nghiệp 1. Tổng quan . Phát triển Kinh tế địa phương là gì Phát triển Kinh tế Địa phương LED là một quá trình có sự tham gia mà ở đó người dân địa phương từ mọi ban ngành cùng nhau thúc đẩy hoạt động thương mại của địa phương nhằm hướng đến một nền kinh tế phục hồi nhanh và bền vững. Đây là một công cỤ hỗ trợ tạo ra việc làm tốt và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người bao gồm cả những người nghèo và những người thường bị thiệt thòi. Phát triển Kinh tế Địa phương khuyến khích cộng đồng các cá nhân và các bên xã hội dân sự xây dựng các mối quan hệ đối tác và cùng nhau xác định các biện pháp giải quyết của địa phương nhằm đương đầu với những thử thách chung về kinh tế. Quy trình PTKTĐP hướng đến việc tạo điều kiện và nâng cao khả năng cho các thành phần tham gia của địa phương nhằm sử dụng hiệu quả doanh nghiệp kinh doanh lao động vốn và các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.