tailieunhanh - Quyết định số 181/2004/QĐ-UB

Quyết định số 181/2004/QĐ-UB về việc "Thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 181 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Nghị định số 101 2004 NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về việc Thành lập Sở Bưu chính Viễn thông thuộc UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư liên tịch số 02 2004 TTLT-BBCVT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Bộ Bưu chính viên thông và Bộ Nội vụ hướng dân chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở Bưu chính Viễn thông thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Thành lập SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI trên cơ sở tổ chức và xác định lại chức năng nhiệm vụ của Ban Công nghệ thông tin thành phố. - Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành. - Trụ sở cơ quan trước mắt đặt tại 39 Phan Chu Trinh Quận Hòan Kiếm Hà Nội Điều 2 Chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính viễn thông. A-Vị trí chức năng Sở Bưu chính Viễn thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về Bưu chính Viễn thông Công nghệ thông tin Điện tử Internet truyền dẫn phát sóng tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin gọi chung là Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin quản lý các dịch vụ công về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố. - Sở Bưu chính Viễn thông chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND Thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Bưu chính Viễn thông. B- Nhiệm vụ và quyền hạn. 1. Trình Ủy ban nhân dân UBND Thành phố ban hành các quyết định chỉ thị về các lĩnh vực thuộc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.