tailieunhanh - Quyết định số 2433/QĐ-UBND

Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số 2433 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa ngày 06 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN ĐIỆN Lực HUYỆN CẦM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TẦM NHÌN 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 12 2004 Căn cứ Nghị định số 105 2005 NĐ-CP ngày 17 08 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Điện lực Căn cứ Quyết định số 42 2005 QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành nội dung trình tự thủ tục lập và tham định quy hoạch phát triển điện lực Xét Tờ trình số 662 TT-SCN ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Sở Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015 với nội dung chính như sau 1. về phụ tải điện Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Mỹ để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ dự án đã tính toán với 3 phương án phụ tải trong đó chọn phương án phụ tải cao để tính toán thiết kế lưới điện. Kết quả dự báo theo phương án cao như sau - Năm 2006 Công suất cực đại Pmax 11 MW điện thương phẩm 27 978 triệu kwh tổng điện nhận 30 745 triệu kwh tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2001 - 2005 là 19 76 năm bình quân đầu người đạt 179 kwh . - Năm 2010 Công suất cực đại Pmax 27 MW điện thương phẩm 92 087 triệu kwh tổng điện nhận 100 641 triệu kwh tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2006 - 2010 là 30 3 năm bình quân đầu người đạt 544 kwh . - Năm 2015 Công suất cực đại Pmax 52 MW điện thương phẩm 223 704 triệu kwh tổng điện nhận 243 156 triệu kwh tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2011 - 2015 là 19 42 năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.