tailieunhanh - Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng

Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng CÙNG PHÁT TRIỂN VÀ THỊNH VƯỢNG: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO HÀNH LANG KINH TẾ PHÍA NAM. Thông tin chung và giới thiệu Cách tiếp cận hành lang kinh tế đối với sự phát triển tiểu vùng được các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 8 tổ chức tại Manila năm 1998, nhằm thúc đẩy tốc độ hợp tác kinh tế tiểu vùng. Ba hành lang kinh tế GMS ưu tiên được xác định trong cuộc họp này. | Bản thảo Chỉ để thảo luận Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng CÙNG PHÁT TRIỀN VÀ THỊNH VƯỢNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO HÀNh lang KInH Tế phía nam Tháng 8 2009 CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO HÀNH LANG KINH TẾ PHÍA NAM Tóm tắt Thông tin chung và giới thiệu Cách tiếp cận hành lang kinh tế đối với sự phát triển tiểu vùng được các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng GMS thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 8 tổ chức tại Manila năm 1998 nhằm thúc đẩy tốc độ hợp tác kinh tế tiểu vùng. Ba hành lang kinh tế GMS ưu tiên được xác định trong cuộc họp này là Hành lang Kinh tế Đông Tây Hành lang Kinh tế Bắc Nam và Hành lang Kinh tế phía Nam xem Hình 1 . Tại hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ 3 được tổ chức tại Viên Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tháng 3 năm 2008 các nhà lãnh đạo GMS đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực trong việc chuyển hành lang giao thông thành hành lang kinh tế để tối đa hóa lợi ích từ việc kết nối vật lý đã được cải thiện ở tiểu vùng. Tiếp cận hành lang kinh tế hướng đến việc i tối đa lợi ích của các kết nối giao thông đã được cải thiện đến các vùng xa và các vùng nằm sâu trong đất liền ở GMS những vùng đã phải chịu bất lợi do thiếu sự hội nhập với các khu vực thịnh vượng lân cận và có địa điểm thuận lợi hơn ii mang lại sự tập trung về mặt không gian cho các hoạt động GMS với các điểm trụ cột các trung tâm phát triển và các điểm nút được xem là chất xúc tác cho sự phát triển các khu vực xung quanh iii mở ra nhiều cơ hội cho các hình thức đầu tư khác nhau trong và ngoài GMS iv tăng cường ảnh hưởng các hoạt động tiểu vùng thông qua các nhóm dự án v là cơ chế để ưu tiên và hợp tác đầu tư giữa các nước láng giềng và vi tạo ra các hiệu quả thực hiện hữu hình. Việc phát triển hành lang kinh tế là một quá trình phức tạp và lâu dài và việc xây dựng các liên kết giao thông mới chỉ là giai đoạn ban đầu. Phát triển hành lang kinh tế đòi hỏi phải quy hoạch cẩn thận và hợp tác chặt chẽ trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng và các biện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN