tailieunhanh - Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN Số 82 2007 NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Tân ngày 03 tháng 08 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 24 2007 NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn thành phố phân cấp năm 2007 Căn cứ Công văn số 1061 UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục dự án sửa chữa lớn sửa chữa vừa đường bộ Căn cứ Công văn số 4474 UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư các công trình phòng chống lụt bão năm 2007 Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 65 TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận qua kết luận của Chủ tọa đoàn QUYẾT NGHỊ Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007. 1. Theo Nghị quyết số 24 2007 NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ủy ban nhân dân quận đã bố trí vốn đầu tư cho đường Liên khu 2 - 5 tại phường Bình Trị Đông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2005 72 tỷ đồng . Nhưng theo Công văn số 1061 UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục dự án sửa chữa lớn sửa chữa vừa đường bộ trong đó có thực hiện đường Liên khu 2 - 5 tại phường Bình Trị Đông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư. Hội đồng nhân dân quận nhất trí bỏ công trình này ra khỏi danh mục theo Nghị quyết số 24 2007 NQ-HĐND lý do vốn duy tu sửa chữa thành phố đã cấp. 2. Về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007 như sau danh mục bổ sung kèm theo a Chuân bị cho năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.