tailieunhanh - Quyết định số 180/2004/QĐ-UB

Quyết định số 180/2004/QĐ-UB về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 180 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ_ VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN VÀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ Dự ÁN HẠ TẦNG TẢ NGẠN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Nghị định số 52 2004 NĐ-CP ngày 08 7 1999 Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 5 2000 và Nghị định số 07 2003 ngày 30 01 2003 của Chính Phủ về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Căn cứ Thông tư số 15 TT-BXD ngày 19 11 2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng Căn cứ Quyết định số 63 2004 QĐ-UB ngày 28 4 2004 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội và Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê chuẩn và ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn gồm V chương và 15 điều. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn Thủ trưởng các các Sở Ban Ngành có liên quan thi hành Quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ Dự ÁN HẠ TẦNG TẢ NGẠN Ban hành kèm theo quyết định số 180 2004 QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn được thành lập theo Quyết định số 63 2004 QĐ - UB ngày 28 4 2004 của uBnD Thành phố Hà Nội là cơ quan trực thuộc UBND TP Hà nội thực hiện chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án về đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị theo đúng quy hoạch kế hoạch và pháp luật. - Tên giao dịch của Ban là Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn. Điều 2 Ban quản lý Dự án hạ tầng Tả ngạn có chức năng giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    135    0    23-07-2024