tailieunhanh - Thông tư 11/2005/TT-BXD

Thông tư số 11/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Bộ xây dựng ban hành | BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 11 2005 TT-BXD Hà Nội ngày 14 tháng 7 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36 2003 NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 209 2004 NĐ-CP ngày 16 12 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Nghị định số 179 2004 NĐ-CP ngày 21 10 2004 của Chính phủ Quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của các công trình xây dựng quy định tại Điều 28 của Nghị định 209 2004 NĐ-CP ngày 16 12 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chủ đầu tư các nhà thầu xây dựng các tổ chức chứng nhận chất lượng trong và ngoài nước thực hiện việc kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các quy định tại Thông tư này. 2. Đối tượng áp dụng a Các công trình phải có chứng nhận sự phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng là công trình khi xẩy ra sự cố có nguy cơ gây thảm hoạ đối với người tài sản và môi trường gồm công trình tập trung đông người như nhà hát rạp chiếu bóng rạp xiếc hội trường trường học sân vận động nhà thi đấu siêu thị và các công trình xây dựng có chức năng tương tự nhà chung cư công trình bệnh viện nhà làm việc công trình khách sạn công trình hóa chất hóa dầu chế biến khí kho chứa dầu khí không phân biệt cấp và các công trình đê đập cầu hầm từ cấp II trở lên b Các công trình được chứng nhận chất lượng khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền các tổ chức bán bảo hiểm tổ chức cá nhân sử dụng hoặc quản lý công trình gọi tắt là bên yêu cầu . 3. Nội dung kiểm tra chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.