tailieunhanh - Quyết định Số: 1959/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN” GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 664/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1959 QĐ-TTg Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 ĐƯỢC pHê d duyệt theo quyết định số 664 QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 161 2003 QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Căn cứ Quyết định số 664 QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận huyện và xã phường thị trấn giai đoạn 2008 - 2012 Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh bổ sung nội dung của Đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận huyện và xã phường thị trấn giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664 QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau 1. Điểm b khoản 1 Điều 1 được bổ sung như sau mở rộng đối tượng đào tạo bồi dưỡng đến cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở hoặc cấp huyện . 2. Điểm b khoản 4 Điều 1 được bổ sung như sau mở rộng địa bàn nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách trung ương đối với 8 tỉnh Hà Tĩnh Quảng Trị Quảng Bình Thanh Hóa Bến Tre Hậu Giang Bạc Liêu và Trà Vinh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng Trung ương và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN