tailieunhanh - Nghị định số 93/2005/NĐ-CP

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam do Chính phủ ban hành. để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | CHÍNH PHỦ Số 93 2005 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 7 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH SỬAĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105 2003 NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT nAm CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105 2003 NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau 1. Điều 1 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 1. Doanh nghiệp cơ quan tổ chức tại Việt Nam theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây được tuyển lao động nước ngoài 1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 2. Các nhà thầu thầu chính thầu phụ nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam. 3. Văn phòng đại diện chi nhánh của các tổ chức kinh tế thương mại tài chính ngân hàng bảo hiểm khoa học kỹ thuật văn hoá thể thao giáo dục đào tạo y tế. 4. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp. 5. Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 6. Các cơ sở y tế văn hoá giáo dục đào tạo thể thao kể cả các cơ sở thành lập theo Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp nhà nước Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . 7. Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam. 8. Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. 9. Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. 10. Hợp tác xã. Các doanh nghiệp cơ quan tổ chức nói .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.