tailieunhanh - Nghị quyết số 36/2004/NQ-QH11

Nghị quyết số 36/2004/NQ-QH11 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước do Quốc hội ban hành | QUỐC HỘ I Số 36 2004 NQ-QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC QUỐC HỘI Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Luật hoạt động giám sát của Quốc hội Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 1601 CP-KTTH ngày 26 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Báo cáo số 273 UBTVQH11 ngày 20 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát Việc thực hiện quy hoạch kế hoạch đầu tư theo ngành và vùng lãnh thổ trong cả nước kết quả khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiệu quả thấp và chống thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội QUYẾT NGHỊ 1. Quốc hội cơ bản tán thành những đánh giá về kết quả đạt được những hạn chế yếu kém nguyên nhân trách nhiệm tập thể cá nhân và những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả tăng cường kỷ cương lập lại trật tự trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo kết quả giám sát của Uỷ banthường vụ Quốc hội đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây Trong những năm qua nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước nói riêng và của toàn xã hội nói chung ngày càng tăng năm sau tăng hơn năm trước đã góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tăng đáng kể năng lực sản xuất mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo tạo thêm việc làm mới cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Nhà nước thực sự có vai trò chủ đạo dẫn dắt thu hút và làm cho các nguồn vốn của xã hội được huy động cho đầu tư phát triển tăng hàng năm. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    241    0    27-02-2024
23    265    2    27-02-2024
11    254    0    27-02-2024
12    236    0    27-02-2024
19    211    0    27-02-2024
20    235    2    27-02-2024
14    152    0    27-02-2024
10    143    0    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.